Palackého 401 / 18
693 01 Hustopeče
IČ:27705471
Tel: +420 519 413 754
Mobil: +420 777 292 876

 +420 608 412 848

katastr

geometrický plán pro vyznačení budovy

Vyhotovuje se v případě zaměření rozestavěné budovy pro získání hypotečního úvěru či zaměření dokončené budovy před kolaudací.

Geometrický plán se vyhotovuje na budovy pevně spojené se zemí, které mají obvodové stěny a střešní konstrukci , pokud se nejedná o drobnou stavbu.

Pro zápis dokončené budovy do katastru nemovitostí je nutné doručit katastrálnímu úřadu tyto dokumenty:

 • geometrický plán pro vyznačení budovy
 • formulář Ohlášení nové budovy do KN - ke stažení zde
 • originál nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí s vyznačením o nabytí právní moci
 • doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního

Pro zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí je nutné doručit katastrálnímu úřadu tyto dokumenty:

 • geometrický plán pro vyznačení budovy
 • formulář Ohlášení rozestavěné budovy do KN - ke stažení zde
 • originál nebo ověřenou kopii stavebního povolení s vyznačením o nabytí právní moci
 • formulář Čestné prohlášení (s ověřeným podpisem) - ke stažení zde
Cena v běžných případech 3900-5900 Kč (včetně DPH 19 %)

geometrický plán pro změnu vnějšího obvodu budovy (přístavba)

Vyhotovuje se v případě zaměření přístavby ke stávající budově.

Pro zápis dokončené přístavby budovy do katastru nemovitostí je nutné doručit katastrálnímu úřadu tyto dokumenty:

 • geometrický plán pro změnu vnějšího obvodu budovy
 • formulář Ohlášení nové budovy do KN- ke stažení zde
 • originál nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí s vyznačením o nabytí právní moci
Cena v běžných případech 3900 Kč (včetně DPH 19 %)

geometrický plán pro rozdělení pozemku

Vyhotovuje se v případě nutnosti rozdělit stávající pozemek na více částí.

V případě vyhotovení tohoto geometrického plánu je nutné (při pozdějším zápisu plánu do katastru nemovitostí) doložit souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku.

Cena v běžných případech 4800-6600 Kč (včetně DPH 19 %)

geometrický plán pro změnu hranice pozemku

Vyhotovuje se v případě nutnosti změny hranice pozemků.

Cena v běžných případech 4800-6600 Kč (včetně DPH 19 %)

věcná břemena

Vyhotovuje se v případě, že věcné břemeno bude zřízeno pouze na části zatíženého pozemku.

Rozsah věcného břemene bude vyznačen v grafické části geometrického plánu. Do katastrální mapy se nezakresluje.

Cena v běžných případech 3570 Kč / 100 m (včetně DPH 19 %)

vytyčování hranic pozemků

Vytyčením vlastnické hranice se přenáší hranice zakreslená v katastrální mapě do terénu. Hranice se v terénu vytyčují z předchozí měřické dokumentace a technických podkladů uložených na katastrálním úřadě a její lomové body se vyznačí předepsanými hraničními znaky (plastové mezníky, hřeby...). S výsledkem vytyčovaných prací je třeba seznámit vlastníky všech parcel, pro které je tato hranice společná. Všichni tito vlastníci mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice do vytyčovacího protokolu, který je následně uložen v dokumentaci katastrálního úřadu.

Cena v běžných případech 4000 - 9900 Kč / 100 m (včetně DPH 19 %)