Palackého 401 / 18
693 01 Hustopeče
IČ:27705471
Tel: +420 519 413 754
Mobil: +420 777 292 876

 +420 608 412 848

Inženýrská geodézie

vyhotovení podkladu pro projekt

Při zaměření podkladu pro projekt jsou zaměřovány veškeré stávající objekty v zadané lokalitě. (budovy, komunikace, inženýrské sítě, stromy, podzemní objekty). V případě zájmu je možné podklad doplnit o katastrální mapu či o vrstevnicový plán.

Cena v běžných případech 3500-5900 Kč / pozemek (včetně DPH 19 %)

vytyčování staveb

Úvodní zeměměřickou činností v průběhu vlastní stavby je dnes (na rozdíl od dob minulých) nutné vytyčení polohy a výšky zamýšleného objektu úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Protokol o vytýčení stavby vyžaduje stavební úřad ke kolaudačnímu řízení.

Cena v běžných případech 3500-5900 Kč / stavbu (včetně DPH 19 %)

vytyčování liniových objektů

Je vyžadováno stavebním úřadem či investorem. Vytyčovány jsou veškeré liniové inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plyn, elektro, telekomunikační kabely) a komunikace (osa, krajnice, apod.)

Cena v běžných případech 3500-5900 Kč / 100 m (včetně DPH 19 %)

dokumentace skutečného provedení staveb

Zaměření skutečného provedení neboli geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby je vyžadováno stavebním úřadem ke kolaudačnímu řízení u větších staveb, případně u staveb, které nelze zapsat do katastru nemovitostí jako budovu. Po zaměření skutečného provedení nadzemních staveb by měl následovat geometrický plán pro vyznačení budovy.

Cena v běžných případech 3500-5900 Kč / stavbu (včetně DPH 19 %)

dokumentace skutečného provedení liniových objektů

Zaměření skutečného provedení neboli geodetická část dokumentace skutečného provedení liniových staveb je vyžadováno stavebním úřadem ke kolaudačnímu řízení. Zaměření je prováděno podle směrnic správců sítí, nebo požadavků objednatele. Po zaměření skutečného provedení inženýrských sítí by měl následovat geometrický plán pro vyznačení věcného břemene.

Cena v běžných případech 3200-5900 Kč / 100 m (včetně DPH 19 %)

měření posunů a deformací

Speciální práce jsou zpravidla objednatelem vyžadovány na složitějších stavbách. Jejich náročnost tkví většinou ve vysokých požadavcích na přesnost měření a často ve ztíženém přístupu na místo měření. Provádí se kontrolní měření deformací objektů sousedících s místem stavby, ať už důvodů zjištění poklesů, zdvihů či stranových posunů, nebo pro potřeby pasportizace objektů.

Cena v běžných případech cena dohodou (včetně DPH 19 %)

měření jeřábových drah

Další speciální geodetickou činností jsou měření na jeřábových drahách, která jsou náročná zejména z hlediska přesnosti a zároveň bezpečnosti pracovníků. Tyto práce se provádějí z důvodů usazení nebo kontroly stavu jeřábové dráhy. Geodetické kontroly stavu stávající dráhy jsou vyžadovány směrnicemi pro provoz jeřábových drah, kde jsou určeny pravidelné termíny revizních měření.

Cena v běžných případech 900-1700 Kč / 10 m (včetně DPH 19 %)

ostatní

Do ostatních prací patří zejména stavební zaměřování. To zahrnuje zaměření a vyhotovení stavební dokumentace skutečného stavu zájmového objektu, tzn. že jsou zaměřeny a dokumentovány včechny rozměry stavebních prvků tak, aby bylo možno provést grafické vykreslení celkové vnější a vnitřní dispozice objektu. Tyto práce se provádí nejčastěji v souvislosti se zamýšlenou rekonstrukcí objektu, kdy je potřeba poskytnout projektantovi stavebně-dokumentační podklady pro vypracování projektu rekonstrukce nebo změn. Dalším objednatelem bývají orgány ochrany památek, které požadují dokumentaci stávajících objektů před započetím stavebních prací. Dokumentace většinou zahrnuje vypracování půdorysných výkresů jednotlivých podlaží, řezů a fasád objektů nebo případné další speciální prvky vyžadované objednatelem.

Dále sem patří zejména měřické práce pro určení převýšení, pro určení kubatur (zemní tělesa, sila, apod.) aj.

Cena v běžných případech cena dohodou (včetně DPH 19 %)